Realizované  akcie v roku  2008

 

Práca expertnej skupiny sociálne exklúzie-  SIEG

 

Fórum v tejto skupine zastupuje prezidentka Fóra pre pomoc starším  Ľubica Gálisová

Uskutočnili sa dve stretnutia tejto expertnej skupiny –

2. – 3.júna –  Waršava

1. – 3.12. –     Stretnutie SIEG – SUZA  Bratislava

– účasť zahraničných partnerov z krajín      EU – prezentácia práce Fóra,  vytvorenie parlamentu  seniorov, návrh na chartu starších, prezentácia výsledkov prieskumu o chudobe a sociálnom vylúčení starších.

Fórum organizovalo v decembri stretnutie tejto skupiny, kde sme mali možnosť prezentovať vlastnú prácu, realizované aktivity. Predložili sme zahraničným účastníkom návrh 15 – zásad na ochranu starších , ktoré sú vhodným podkladom pre prijatie Charty na ochranu starších. Na stretnutí sme predložili príklad dobrej praxe – zapojenia starších do riešenia problematiky ochrany vlastných práv – aktivizovanie a zapojenie starších do spoločenského a verejného života – vytvorením Parlamentu seniorov. Na stretnutí boli prítomní i zástupcovia vlády  SR, ktorí prezentovali svoju koncepciu v riešení problematiky starších na Slovensku.

 

Medzinárodné stretnutia – spolupráca so zahraničnými partnermi :

 

Apríl               Slovinsko – Bled – rokovanie ECEN – sieť východnej a strednej      

                        Európy           Viedeň - Rakúsko

12.-26.10.      Taliansko -  stretnutia s dobrovoľníckymi organizáciami v Ríme, ktoré     

                        Pracujú so staršími

29.- 31.10.     Rakúsko – Gráz – projekt Grundvig

11.- 14.11.     Slovinsko ZDUS -  Ljublana   organizované HELP the AGED

 

Semináre za účasti zahraničných partnerov :

 

  • 20.2. – rokovanie o príprave a realizácii Parlamentu seniorov , príprava projektu a spolupráca so zahraničnými partnermi

  • 6.7.-  spracovanie prieskumu o chudobe a sociálnom vylúčen starších

Semináre  :

Fórum pre pomoc starším sa zapojilo do kampane o prijatí  Slovenska do Eruzóny a v rámci jednotlivých regiónov  uskutočnilo niekoľko seminárov, workschopov za účelom poskytovania dôležitých informácií a zvyšovanie povedomia starších o prijatí EURA, ako i školení o rizikách , výhodách a používania n ovej meny v praktickom živote.

 

15. 4.              Bojnice – seminár o EURE

25. 9.              Žilina – seminár  o EURE

                          

  4.10.             Žilina – Mestský úrad -   seminár – kvalita života starších   občanov

27.10.             Dolný Kubín – odborný seminár  - kvalita života starších  občanov

 

 

Workschopy  v regiónoch  Slovenska 

Celkovo sa uskutočnilo 38 workschopov v mestách a obciach Slovenska


 

Workschopy – rok 2008 :

 

10.1.                           Skalica

Handlová

14.2                            Zvolen

15.2                            Prešov

17.2                            Stará Ľubovňa

19.2                            Handlová

29.3                            Rajec

30.3                            VZ Skleróza Multiplex – Bratislava

20.4                            Žilina

Bojnice

24.4                            Banská Bystrica

  2.5                            Zvolen

16.5                            Handlová

18.5                            Prievidza

19.5                            Žilina – klub Priatelia

20.5                            Zvolen

20.5                            Zvolen  ÚKS – Klub seniorov, Klub zdravotne

                                   postihnutých a sklerózy multiplex

26.5                            Trebišov

27.5                            Lekárovce

28.5                            Vranov nad Topľou

12.6.                           Čadca

Piešťany

20.6                            Banská Bystrica Klub dôchodcov

11.7                            Vranov

12.7                            Sečovce

13.7                            Trebišov

29.7                            Žilina

31.7                            Kysucké Nové Mesto – Mestský úrad, MsKS, Klub     

                                  dôchodcov

12.8                            Klub Handlová

  9.9                            MsÚ  Žilina , Klub „Priatelia“

18. – 20.9                   Sečovce,

                                   Trebišov,

                                   Slovenské Nové Mesto         

25. 9                           Žilina

26. 9                           Slovenské Nové Mesto

  4.10                          Žilina – klub seniorov Priateľov

10.10.                         Handlová

27.10                          Dolný Kubín 

 

 

 

Školenia :

 

  5.12. –         Školenie  Bojnice

17.12. –         školenie lídrov AS – seniorov –  Bojnice

 

Zasadnutia odborných skupín :

 

 7.7. - Bojnice

12.7. – Bojnice

18.9. – Trebišov

 

Iné podujatia :

 

9. máj -          Prievidza -  ZRRHN

16. máj –       Handlová – Klub dôchodcov – stretnutie s dobrovoľníkmi   

                       z Talianska

19. máj –      stretnutie MsÚ Žilina

                       Klub seniorov Priatelia – Žilina

                       Mestský klub seniorov Žilina

22. máj –       Konferencia o chudobe - Bratislava

30. máj –       Bratislava -  SNSĽP

17. jún –        Dar roka – Bratislava

18.jún –        konferencia o diskriminácii – hotel LUX Banská Bystrica

21. jún –       Valné zhromaždenie  SHR  Bratislava

                       Konferencia Siete proti chudobe

22.8. –           SNSĽP  Bratislava

4.9. –             SNSĽP Bratislava

22. – 24.9.    CARDO   Bratislava

11.12. –         Konferencia  o EURE - Trenčín