Aktivity  Fóra pre pomoc starším – rok 2009

 

Zahraničné aktivity :

 

15. – 16. 1. 2009 -  Brusel  -

AGE Brusel – naštartovanie medzinárodného projektu - – rokovanie  - plánovanie aktivít projektu

INCLUSage – Uvedenie sociálnej inklúzie starších cez miestne a národné verejné diskusie

Na projekte spolupracujú 10 organizácií z krajín EU – Belgicko, Poľsko, Česko, Slovensko, Fínsko, Nemecko, Bulharsko, Írsko

 

4.- 8, 3. 2009 – Bojnice

Stretnutie zahraničných partnerov z 8 krajín EU – v rámci projektu Grundvig - EUBIA

Projekt sa zaoberá riešením otázok vzdelávania občanov v neskoršom veku a ich zapojenie sa do aktívneho života

Na stretnutí boli prítomní účastníci z krajín -  Rakúsko, Taliansko, Veľká Británia, Poľsko, Česko,  Slovensko, Nemecko

Toto stretnutie organizovalo a zabezpečovalo Fórum pre pomoc starším, kde sme prezentovali pozitívne výsledky v oblasti vzdelávania  starších na Slovensku

 

15. – 18. marca – Izmír – Turecko

 Rokovanie v rámci projektu Leonardo da Vinci – projekt MATURE

Projekt Mature –  Podpora zamestnávateľov v náborových a výberových procesoch vekovo zrelých osôb” - sa skladá z dvoch fáz:

Fáza 1: financovaná programom  Leonardo da Vinci programme, trvanie: 2006–2008

Fáza 2: financovaná  Programom celoživotného vzdelávania, podprogram LdV- Transfer inovácií, trvanie: 2008-2010

Konzorcium 2. fázy projektu sa skladá z 15 organizácií  z 12 krajín:

n      AGH - University of Science and Technology

n      Comitato Regionale dell’ENFAP del Friuli Venezia Giulia

n      Consejería de Trabajo Xunta de Galicia

n      DEKRA Akademie GmbH

n      Izmir ABIGEM

n      European Older Peoples Platform

n      Fórum pre pomoc starším

n      Latvian Adult Education Association

n      RPIC-ViP s.r.o.

n      Software AG

n      Swiss Occidental Leonardo

n      Union Network International

n      Vytautas Magnus University

n      Wirtschaftskammer Österreich/Internationaler Know-how Transfer

n      Zentrum fuer Soziale Innovation

 

Projekt koordinuje  Maria Schwarz-Woelzl z Centra pre sociálne inovácie vo, Viedn

 

7.–8. 5. - Brusel -  Valné zhromaždenie  AGE – tvorba materiálov a odporúčaní pre EU v riešení problematiky starších v členských krajinách EU

 

11.–12. 5. – Kroměříž – Konferencia Seniori dobrovoľníkom, dobrovoľníci seniorom –

Aktívna prezentácia : Aktívne zapojenie starších do spoločenského a verejného života v regiónoch Slovenska

 

8.–10. 6. – Lipsko

Zasadnutie expertnej skupiny SIEG – sociálnej exklúzie za účasti členov AGE – monitorovanie národných špecifík a vplyv krízy na postavenie starších a definovanie problémov starších v krajinách EU – príprava koncepcií pre riešenie

 

Druhé rokovanie riadiacej skupiny projektu InclusAge –

Monitorovanie plnenia úloh a aktivít projektu a plánovanie na ďalšie obdobie. Príprava akcií

v rámci Medzinárodného dňa starších na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike

starších, ako i príprava a plánovanie aktivít na rok boja proti chudobe.

           

7. – 8. júla                  Opava – Stretnutie s partnerom v rámci projektu Grundtvig -  výmena skúseností -  sl. cesta, návšteva vysokej školy

 

13. – 17.10. – 18.10    Poľsko – Gdansk – stretnutie v rámci projektu Grundtvig – EUBIA

 

18.10. – 21.10.           Santiago de Compostela Španielsko – stretnutie v rámci projektu MATURE

 

30. – 1. 12. – Brusel – AGE - Stretnutie expertnej skupiny SIEG – sociálnej exklúzie a chudoby za účasti členských organizácií AGE z krajín EU – monitorovanie súčasnej situácie – príprava akcií na rok 2010 – rok boja proti chudobe

2. 12. – Brusel – rokovanie riadiacej skupiny projektu InclusAge

 

Ďalšie podujatie so zahraničnými partnermi :

 

25.- 28. 3. - Stretnutia členov Fóra a zástupcov dobrovoľníckych  seniorských organizácií zo Slovinska

26.3.   Klub  dôchodcov v Handlovej – beseda, program a informácia o práci Klubu

·        Fóra pre pomoc starších – informácie o práci Fóra – predstavenie vytvorenia Parlamentu seniorov, aktivít Fóra, predloženie správ a materiálov

27.3-

       Prijatie na MsÚ Žilina – predstavenie práce v prospech starších, aktivít samosprávy, klubov a kultúrnej , spoločenskej a verejnej činnosti  starších

·        Klub Priatelia Žilina – predstavenie činnosti a kultúrne aktivity Klubu

·        Mestský klub Žilina – predstavenie zariadenia  na klubovú činnosť, poskytovanie stravy, kultúrnych aktivít

·        Návšteva Rajeckej Lesnej – slovenského Betlehema

·        Návšteva Čičmian – rázovitej slovenskej obce – ukážka slovenskej kultúry

28.3.

·        Návšteva bojnického zámku

·        Návšteva kúpeľov

 

2. – 3. 4. – školenie členov aktívnych skupín na tému : „ Komunikácia s miestnymi a verejnými autoritami pri tvorbe politiky“  - prednášajúci experti HELP the AGED Londýn

 

Národné konferencie , stretnutia, aktivity :

 

30.4. – Bratislava – konferencia : „ Medzigeneračná solidarita“

pri príležitosti Medzinárodného dňa solidarity – akcia v rámci medzinárodných aktivít – zapojených do európskej kampane za kvalitnejší život staršej generácie v rámci zvýšenia povedomia verejnosti o problematike starších

1. 10. – 2.10.   Konferencia Bratislava : pri príležitosti Medzinárodného dňa starších „Aktívna práca starších v ovplyvňovaní národných a regionálnych  politík a koncepcií“  dňa 1. 10.2009

 

2. 10.  Zasadnutie „Parlamentu seniorov“

                     Starší  a jeho aktívna úloha pri presadzovaní vlastných požiadaviek a        

                     potrieb – práca v Parlamente seniorov

 

1. – 2. 10. – Žilina – „Festival seniorov“ organizované MsÚ Žilina, Klubom seniorov Priatelia – Fórum sa podieľalo ako spoluorganizátor tohto podujatia

 

1. 10. – Slávnostný koncert „ Dar lásky starším“ – pri príležitosti Medzinárodného dňa starších organizovaný pod záštitou Podpredsedu vlády SR, poslankyne EP Anny Záborskej ,Primátora hlavného mesta Bratislava

 

3.10.    - Žilina Konferencia – s medzinárodnou účasťou zástupcov AGE Brusel - Fórum 50 + Poľsko a zástupcov z Českej republiky „Medzigeneračná spolupráca a postavenie starších na Slovensku v porovnaní s krajinami  EU“ -  zorganizované v spolupráci s MsÚ Žilina a klubom seniorov  Priatelia

 

14.12. – „Senior roka“ – vyhodnotenie celoslovenskej ankety spojené s udelením titulu Senior roka - Zlatá sála bojnického zámku

 

 

 

Ďalšie aktivity :

 

·        Poskytovanie poradenstva starším ľuďom v rámci poradensko-informačného centra v priestoroch sídla Fóra pre pomoc starším

·        28.1. – školenie pracovníkov Senior linky v Centre sociálnej pomoc v Nitre

·        2. 2. – otvorenie Senior linky – pomoc  starším občanom v krízových situáciách

·        Prevádzka Senior Linky :
V mesiaci  február sa na nás obrátilo so žiadosťou o pomoc 417 občanov z regiónov  Slovenska, mesiac marec vyše 1100 občanov,  mesiac apríl, máj , jún – priemerne 500 občanov z celého Slovenska.

 

Účasť na národných podujatiach

 

21.1. –        prijatie u Prezidenta republiky – účasť prezidentky Fóra na slávnostnom prijatí      

                   zástupcov  MVO

1.4. -           Bratislava -  účasť na  zasadnutí v rámci členstva v národnej pracovnej

                   skupiny „Za rozmanitosť. Proti diskriminácii.”  Na spoločnom stretnutí 

sme  pripravili sa   na výzvy, ktoré na nás čakajú v rámci kampane v tomto roku. 

                   Stretnutie  sa  konalo v Bratislave dňa 1. apríla 2009 v priestoroch Zastúpenia

                   Európskej komisie   v Slovenskej republiky.

28.4. –        Rokovanie Rady vlády pre MVO – Úrad vlády SR

24.5.  -        Deň pádov – Bratislava  -  informačná kampaň o dôsledkoch pádov starších –

                  Prevencia –  organizované Fórom a OZ Bojíme sa pádov

    23.6. –         Úrad vlády Bratislava - Rokovanie Rady vlády pre MVO

    23.6. -         Slávnostná konferencia Slovenského národného strediska pre ľudské

                       práva pri     príležitosti  15. výročia založenia                               

    22.9. –        Bratislava – workschop k implementácii antidiskriminačnej

                        Legislatívy - Organizované organizáciou Občan a demokracia 

   21. 10.          Bratislava – Národná skupina – kampane boja  proti diskriminácii

                         Organizované národným koordinačným. orgánom v rámci kampane EK

   26.10. -        Konferencia národného koordinačného orgánu – celoživotné

                        vzdelávanie –

·        aktívna prezentácia projektu Mature – príklad dobrej praxe / víťazný projekt

ocenený na medzinárodnom fóre v Prahe- na tomto projekte Fórum spolupracuje

·        aktívna prezentácia projektu Grundtvig

   10.11. –        Bratislava -  konferencia  Valné zhromaždenie Slovenskej siete proti

                         chudobe

   11.11.-         Nitra -  konferencia - Konferencia

  12.11. –         Bratislava -   konferencia o ľudských právach

   25. 11. -       SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania

                        Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov 

                        žiadostí na rok 2010

   27. 11.          Odborný seminár - Integrácia seniorov prostredníctvom  

                        celoživotného vzdelávania ako dôležitý spoločenský indikátor

Pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, pána Dušana Čaploviča a veľvyslanca Francúzskej republiky, pána Henry Cuny.

 

  

Aktivity v rámci  regiónov  Slovenska :

Workschopy :

·        29.1. -     Handlová Klub dôchodcov – stretnutie – workschop

·        19.2. -     Handlová Klub dôchodcov – fašiangové stretnutie

·        27.2. -     Tekovské Ludany – stretnutie v Klube dôchodcov

·        3.3. -       Zvolen – stretnutie s členmi Klubu sklerózy multiplex

·        16.3. –    školenie pracovníkov Senior linky v hoteli Bojnice

·        24, 4. -    Stretnutie Klub dôchodcov Nitra

·        19.5. -     Trenčín

·        4.6. -       Rožňava

·        11.6.  -    Stretnutie  Banská Bystrica

·        18.6-       Stretnutie s dôchodcami  Nitra

·        25.6. –      Handlová Klub dôchodcov – workschop

·        29.6. -      Slovenské Nové Mesto

  • 2. 7.     -    Banská Bystrica
  •                  Spišská Nová Ves
  • 14. 7. -     Žilina
  • 28. 7.  -    Dolné Ozorovce
  • 4. 8. -       Rožňava
  • 7. 8. -      Dunajská Streda
  • 13.8. -     Piešťany
  • 14. 8.      -Dudince Domov dôchodcov
  • 23. – 25.9.-      Vysoké           Tatry

-                    Tatranská Lomnica,

-                    Dolný Smokovec,

-                    Tatranská Kotlina,

-                    Horný Smokovec,

·        5.11. - Trenčín

 

Práca expertných skupín

16.3. - Bojnice

28. 5. -  Bojnice

Rokovanie s ďalšími partnermi :

·        Rokovanie so spoločnosťou  DELOITTE o spolupráci na prevádzke Senior Linky

·        Rokovanie so zástupcami Dobrého Anjela

·        Rokovanie  s generálnym sekretárom  Únie miest Slovenska – návrh na spoluprácu

·        Rokovanie  na SNSĽP – dohoda o spolupráci a návrh plánu pre rok 2009 – príprava realizácie prieskumu o prístupe k sociálnym službám v regiónoch Slovenska

·        Rokovanie s MsÚ Žilina – príprava spoločných aktivít a spolupráce v rámci Parlamentu seniorov

·        Rokovanie so Spoločnosťou Walmark – podpora aktivít Fóra

·        Rokovanie s Primátorom a zástupcami  Magistrátu  mesta Bratislava o podpore a spolupráci v rámci akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa starších – koncertu „Dar lásky starším“

·        Rokovanie a spolupráca s OZ Benedikt – realizácia spoločných aktivít

Práca s médiami:

·        Vydanie časopisu Fórum seniorov , 2 čísla

·        2.2. – tlačová beseda o otvorení senior linky

·        12. 3. – tlačová beseda o založení , cieľoch občianskeho združenia „Bojíme sa pádov“

·        30.4. – tlačová beseda o výsledkoch prieskumu a pri príležitosti realizácie konferencie o Medzigeneračnej spolupráci

·        Relácie : rozhlas -  SRO, Rádio LUX, Regina,

·        Informácie v regionálnych médiách – o vytvorení a práci v rámci Senior linky

·        Informácie v národných denníkoch Pravda, Sme,

·         Regionálnych týždenníkoch – My a v rôznych časopisoch organizácií a samospráv

·        1.10. – tlačová beseda k Medzinárodnému dňu starších  

 

Televízie :

 

Relácie o problematike pádov starších ľudí :

 TV Markíza, STV, TV3, JOJ, TV BA, TV Bratislava Ružinov, TV LUX

Relácie o činnosti Fóra :

TV LUX – - Doma je doma,  Doma na dôchodku – 4 relácie

 TV Levice , TV Spišská Nová Ves a ďalšie regionálne TV -  senior linka

Rozhlas :

SRO-   rôzne relácie a informácie o činnosti, Senior linky, podujatiach národných a medzinárodných,  

Rádio Lumen – 10. 2., 10.3. , 31.3. – postavenie starších občanov – problémy a potreby, činnosť Fóra v tejto oblasti, 8.12 . – informácie o problematike starších

Rádio  Regina

Miestne a regionálne  vysielania      

TASR,  SITA

 Informácie o činnosti, tlačové správy

 

 

 

Úspešné projekty :   

Grundtvig - EUBIA

Leonardo da Vinci – MATURE

InclusAGE

Senior linka

Projekt ÚV

SPP

HELP the AGED